Jeg har allerede registreret min båd og har en registreringsattest. Skal båden registreres igen?
Hvis du har en båd, som bruger motor, skal den genregistreres, og der skal betales et årligt gebyr på 200 kr. for registreringen. Ved genregistrering kan der betales op til 3 måneder forud for gyldighedsperiodens udløb, og i så fald vil gyldighedsperioden blive forlænget 1 år fra udløbsdato.

Kan jeg beholde det nummer min båd allerede har, eller skal jeg have helt nyt nummer?
Eksisterende bådnumre kan beholdes. Dog bortfalder alle bådnumre, som ikke genregistreres. Hvis du gerne vil beholde et gammelt nummer, som ikke længere findes i bådregistret, kan du kontakte din kommune (kontaktinformationer finder du i bunden af hjemmesiden).

Hvor kan jeg finde min pinkode?

Du kan finde din 4 cifrede pinkode på din registreringsattest. Du har modtaget din registreringsattest på e-mail umiddelbart efter din betaling for registreringen blev gennemført. Har du ikke nogen e-mail, kan du kontakte din kommune (kontaktinformationer finder du i bunden af hjemmesiden, og så kan de slå din kode op for dig).

Hvordan genregistrerer jeg min båd?

Både med eksisterede bådnumre skal genregistreres elektronisk her.
På forsiden vælges linket ”Har du et bådnummer?".

Herefter kan du se de oplysninger, der er registret om dig og din båd. Tjek at alle oplysningerne er korrekt. Hvis der er behov for at opdatere oplysningerne, vælger du ”redigere” for at ændre i oplysningerne. Hvis det er første gang, du logge på, skal du altid ind og redigere oplysningerne, da systemet vil afkræve indtastning af en e-mail adresse, før betaling kan gennemføres.

Når oplysningerne er opdateret vælger du ”betal gebyr”, ”forlæng”. I popup boksen markeres for, at du har læst og accepterer handelsbetingelserne. Du har også mulighed for at tilmelde dig abonnementsordning i denne popup-boks. Herefter kommer du videre til betalingssiden, og når kortoplysninger er indtastet og godkendt, fremkommer der en kvittering på betaling.

Systemet fremsender automatisk en ny registreringsattest til den e-mail adresse, du har angivet i registret. Du kan også selv gå ind og finde attesten ved at logge på systemet og vælge ”dokumentskab”


Når jeg forsøger at logge på, kommer beskeden ” Båden kunne ikke findes i systemet”
Beskeden skyldes sandsynligvis, at fartøjet er afmeldt i registret. Alle fartøjer som ikke genregistreres bliver automatisk afmeldt i systemet. Kontakt din kommune, hvis du vil bruge dit afmeldte bådnummer (kontaktinformationer finder du i bunden af hjemmesiden). Kommunen vil aktivere din båd igen, så du kan komme til at betale det årlige registreringsgebyr.

Systemet vil ikke godkende min adresse – beskeden ”hverken ejer eller lodsejers adresse befinder sig i en kommune i Gudenåsamarbejdet”, dukker op.
Permanente bådnumre kan kun erhverves af borgere som bor, eller har fast liggeplads, i en af Gudenåkommunerne (Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers). Borgere uden for disse kommuner skal købe gæstenummer, inden der må sejles i Gudenåsystemet. Dog kan bådejere, som bor uden for Gudenåkommunerne, beholde eksisterende bådnumre.

Hvis systemet afviser en adresse, som ligger i en af Gudenåkommunerne, kan det skyldes, at adressen ikke er stavet helt korrekt. Når der tastes en adresse i systemet, sammenholdes det indtastede med et register over adresser i de godkendte kommuner. Hvis adressen ikke er stavet korrekt, godkendes adressen ikke. Du er altid velkommen til at kontakte din kommune, hvis systemet ikke vil godkende din adresse (se kontaktoplysninger).

Hvordan virker betalingssiden?
På betalingssiden skal der betales med dankort og en række internationale kort. Indtast først kortnummer (det lange nummer på forsiden af dankortet), derefter udløbsdato og i sidste felt tastes kontrolcifre (de 3 sidste numre, som fremgår af kortets bagside i underskriftsfeltet).

Jeg har ikke dankort eller andre kreditkort – hvad gør jeg?
Hvis du ikke har dankort eller andre af de mulige kreditkort, kan der betales ved bankoverførsel. Kontakt din kommune for at få udleveret kontonummer (se kontaktoplysninger). Inden du indbetaler gebyret, skal du altid gennemgå oplysningerne i registret sammen med kommunes sagsbehandler, for at sikre at alle oplysningerne er korrekt og opdaterede.

Hvornår skal jeg betale gebyr igen?
Når du har betalt gebyret, har du tilladelse til sejlads i 1 år fra godkendelsesdatoen, hvorefter det årlige gebyr skal betales
igen. Gyldighedsperioden udløb fremgår af registreringsattesten. Hvis du har tasten en e-mail adresse og mobilnummer i systemet, vil du desuden modtage en påmindelse, når gyldighedsperiode er nærmer sig udløbsdatoen.


Hvordan opdatere jeg mine kortoplysninger – abonnementsordningen?Hvis du har tilmeldt dig abonnementsordningen, trækkes gebyret automatisk fra dit betalingskort én gang årligt. De fleste betalingskort udløber efter 4 år. Når udløbsdatoen for det valgte betalingskort nærmer sig, fremsendes e-mail med anmodning om at opdatere kortoplysninger. Det gøres ved at logge ind med bådnummer og pinkode. Vælg ”ændre kort for abonnement” og herefter den korttype du ønske at bruge. Kortoplysningerne udfyldes og ”gennemfør betaling” vælges. Bemærk, at der ikke vil blive trukket penge fra kortet, før den gældende registrering udløber.


Jeg sejler kun i Gudenåen et par gange om året – skal jeg registreres?
Alle motordrevne både som sejler i Gudenåsystemet skal registreres med mindre der er tale om et erhvervsfartøj. Hvis der kun sejles få gange om året, kan bådejer vælge at købe et gæstenummer i stedet for et permanent nummer.

Hvordan køber jeg et gæstenummer?
Vælg Gæst her. Udfyld ansøgningsskemaet og gennemfør betaling. Et gæstenummer koster 75 kr. og er gældende i 14 dage. Hvis du behøver hjælp til køb af gæstenummer, kan du henvende dig til en af kommunerne (kontaktinformationer finder du i bunden af hjemmesiden).

Båden er registreret i tidligere ejers navn, kan det ændres, så jeg kan beholde bådnumret?
Bådens nummer kan bibeholdes, hvis den tidligere ejer indvilliger. Nogle bådejer ønsker at beholde bådnumret til en ny båd. Bådnumret følger derfor ikke båden, men ejeren. Hvis den tidligere bådejer indvilliger i at overdrage numret, rettes henvendelse til kommune for at få ændret ejernavn.

Hvad er konsekvensen af manglende genregistrering?
Det er kun tilladt at sejle med motorbåd i Gudenåsystemet, hvis båden er registret. Reglerne om bådregistrering fastsætter, at alle motordrevne fartøjer skal registres. Det vil sige alle fartøjer, som anvender motor til fremdrift, også selv om motoren kun anvendes af og til. Elmotorer er også omfattet af reglerne.

Får jeg en ny registreringsattest?
Systemet sender automatisk en ny registreringsattest til ejers e-mail adresse, når oplysninger opdateres, og når der er modtaget betaling. Af attesten fremgå pinkode til systemet samt gyldighedsperiode. Attesten kan også altid hentes i systemet ved at logge ind og vælge ”dokumentskab”.

Bådnumre som ikke genregistres er ikke længere gyldige og vil bortfalde. Manglende registrering kan resultere i bøde.

Oplysningerne på registreringsattesten er ikke korrekte – hvad gør jeg?
Du kan altid selv gå ind og rette oplysninger i registret ved at logge på. Den eneste oplysning der ikke kan redigeres er ejernavn. Kontakt din kommune, hvis der er behov for at få rettet ejernavn (se kontaktoplysninger). Hvis du får ny adresse, telefonnummer m.v, skal du redigere oplysningerne i registret, så oplysningerne altid er opdaterede. Hvis du køber en ny båd og ønsker at genbruge det gamle nummer til den nye båd, kan du gå ind i systemet og ændre oplysningerne, så de passer på den nye båd.

Hvorfor skal der betales gebyr for bådregistrering?
Gebyret er indført for dække kommunernes omkostninger ved at administrere bådregistret, og for at sikre at bådregistret er opdateret og validt. Der var et et stort behov for at få ryddet op i registret, som indeholdte tusindvis af gamle registreringer af både, som ikke længere anvendtes eller var blevet solgte. Ved at indføre en årlig genregistreringspligt sikres, at alle registrets oplysninger er valide.

Hvor på Gudenåen slutter pligten til at være registret?
Pligten til registrering i Gudenåens bådregister ophører ved Randers Bro. Det vil sige, at sejles det kun fra Randers Bro og ud i fjorden, er der ikke registreringspligt.

Hvor kan jeg finde reglerne for sejlads – herunder oplysning om hvor sejlads med motorbåd er tilladt

Reglerne for sejlads i Gudenåen fremgår af bekendtgørelse nr. 148 af 24/2-2016) om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåenmed sidevandløb og søer fra Tørring til Randers. Du kan her på hjemmesiden www.sejladspaagudenaaen.dk finde et digitalt kort, der viser reglerne lige som du i bunden af hjemmesiden kan finde kort og foldermateriale, der oplyser herom.

Hvad bruges bådregistret til?
Registret et vigtigt værktøj for politiet og andre myndigheder, idet ejere af fartøjer hurtigt kan findes. Det kan f.eks. være i forbindelse med løsrevne både, tyveri m.v. Desuden skal registret fremover bruges til at danne overblik over antallet af motorbåde i Gudenåsystemet.

Hvordan har kommunerne informeret om indførsel af gebyr for bådregistrering?
Kommunerne har orienteret om indførsel af regler om genregistrering ved hjælp af annoncer i lokalaviserne, opsætning af plancher ved isætningssteder og bådlaug og ved fremsendelse af orienteringsbrev til visse bådejere. Det har ikke været muligt at fremsende orienteringsbrev til alle bådejere i registret, idet registret indeholdte over 10.000 registreringer, hvoraf langt størstedelen ikke længere var aktive.


Hvor findes hjemmel til indførsel af gebyr for bådregistrering?
Kommunerne har hjemmel til at indføre gebyr for bådregistrering jf. § 15 i bekendtgørelse nr. 148 af 24. februar 2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen. Du kan læse notat om hjemlen ved at klikke her.