Når der sejles på Gudenåen skal gældende lovgivning overholdes, herunder de internationale søvejsregler  

 Sejladsen på Gudenåen er reguleret af Miljøministeriets "Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers". Bekendtgørelsen beskriver hovedparten af de regler, der er fastsat for ikke-erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen, bl.a. hvor der må sejles, hvad der må sejles med, og hvor hurtigt der må sejles.

 

Vær opmærksom på, at der kan eksistere lokale regler eller anden lovgivning, der regulerer hvad man må på Gudenåen (f.eks. fiskerilovgivning).  Det er strafbart at tilføre forurenende stoffer til vandet (Miljøbeskyttelseslovens §27 og §110) fx via toilet m. direkte udledning. Find offentlige toiletter via Oplev Gudenaa (under ”nyttig information”).

 

Du kan se regulativer for Gudenåen på Gudenåkomitéens hjemmeside. Regulativer er beskrivelser af lokale regler og er gældende lov. Regulativerne for Gudenåen beskriver en række forhold, f.eks. bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse og om vandløbets form og evne til at føre vand.


Sejladsregler på Gudenåen

Sejlads med sejl- og motordrevne både må kun foregå på strækningen fra Mossø til Silkeborg og strækningen Tange Sø til Randers. Motordrevne både må kun sejle, hvis de er registreret i Gudenåkommunernes bådregister, fører bådnummeret på båden og har betalt det årlige gebyr. Gæstesejlende kan købe et gæstenummer som er gyldigt i 14 dage. På strækningen fra Tange Sø til Randers, skal den motordrevne båd have en maksimum hastighed på 5 knob.

I medfør af § 4 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 148 af 26. januar 2016 fastsættes følgende regler for registrering af både på Gudenåsystemet

 

Regler om bådregistrering

Regler for registrering af både på Gudenåsystemet.  I medfør af § 4 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 148 af 24. februar 2016 fastsættes følgende: 

Almindelige bestemmelser: 
§ 1. Motordrevne fartøjer, der søsættes til ikke-erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen med sidevandløb og søer fra og med Skanderborg Sø til Randers Bro, samt Nørreåen fra Fladbro til Gudenåen, skal være registreret og forsynet med registreringsnummer før sejlads i de nævnte farvande. Det gælder også elmotordrevne fartøjer, sejldrevne fartøjer med motor og lign. 
Stk. 2 Registreringspligten omhandler ikke joller, kanoer, kajakker, vandcykler, surfere, sejlbåde og lign. der fremdrives ved årer, sejl, padler eller pedalkraft. 

Registrering: 
§ 2. Registrering foretages af de respektive kommuner grænsende til Gudenå, - Skanderborg kommune, Silkeborg Kommune, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Randers Kommune, Viborg Kommune og Favrskov Kommune. Kommunerne fører et register over de registrerede fartøjer, indeholdende oplysninger om hvert enkelt fartøj og dets tilhørsforhold. Fartøjet registreres af den kommune, hvor fartøjet er hjemmehørende. 
Stk. 2. Ved hjemmehørende forstås, at fartøjet har fast liggeplads i de § 1 nævnte farvande eller at ejer er bosiddende i en af de i § 2 nævnte kommuner. 

§ 3. Anmodning om registrering sker elektronisk på www.sejladspaagudenaaen.dk. Anmodningen skal indeholde faktaoplysninger om fartøjet, evt. fast liggeplads samt ejers navn, adresse og e-mail. 
stk.2 Anmodningen foretages af fartøjets ejer. Fartøjets ejer er ansvarlig for de indgivne oplysninger, og for at oplysningerne til enhver tid er korrekte.

Gebyr:
§ 4. Der betales et årligt gebyr for registreringsnummeret. Gebyret opkræves ved den årlige indgivelse af anmodning om registrering. Indbetalt gebyr tilbagebetales ikke.

Afmærkning: 
§ 5. Ved registrering tildeles ejeren af et fartøj et registreringsnummer.
Stk. 2. Dette registreringsnummer i arabertal og bogstaver skal, før fartøjet anvendes til sejlads i de i § 1 nævnte farvande, påmales eller påmonteres på begge sider af fartøjet. Registreringsnummer skal placeres så tæt på forstavnen som muligt og på en sådan måde, at det er let læseligt. Bogstaver og tal skal være minimum 8 cm høje, stregtykkelse minimum 1 cm. Farven på bogstav og tal skal være i stærk kontrast til fartøjets skrog eller det emne, det påmales eller monteres på. 
Stk. 3. Registreringsnummeret skal til enhver tid holdes intakt, rent, letlæseligt og må ikke være tildækket under sejlads. 

Gæsteplader: 
§ 6. Motordrevne fartøjer - som ikke er hjemmehørende jf. § 2 - skal være forsynet med gæstenummer ved søsætning. Oplysninger om gæstenumre findes på hjemmesiden www.sejladspaagudenaaen.dk. 

Flytning og ejerskifte: 
§ 7. Ændrer ejeren af et fartøj adresse (bopæl eller opholdssted), har vedkommende pligt til at ændre oplysningerne i anmodningen til registreringsnummer på  www.sejladspaagudenaaen.dk. Ændringerne skal foretages senest 14 dage efter ikrafttrædelse. 

§ 8. Hvis et registreret fartøj skifter ejer skal fartøjet omregistreres i den nye ejers navn på www.sejladspaagudenaaen.dk. Ændringerne skal foretages senest 14 dage efter ejerskifte. 

Oplysningspligt: 
§ 9. Ejeren af et fartøj skal efter anmodning fra kommunen eller politiet oplyse, hvilke personer, der som førere, har benyttet fartøjet. 
Stk. 2. De personer, der af kommunen er bemyndiget til at udleje gæsteplader, har samme oplysningspligt som ovenfor anført. 

Straf og ikrafttræden: 
§ 10. Overtrædelse af disse regler straffes med bøde jvf.  Bekendtgørelsen nr. 148 af 24. februar 2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers, § 19.

§ 11. Reglerne træder i kraft 1. januar 2011. Reglerne erstatter Bekendtgørelse om registrering af både i Gudenåsystemet, vedtaget i Århus amtsråd for teknik og miljø 19. december 1984. 


November 2010 (revisionsdato 20 juni 2016)

Skanderborg kommune, Silkeborg Kommune, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Randers Kommune, Viborg Kommune og Favrskov Kommune.