Saunabåde i Gudenåsystemet kræver tilladelse fra kommunen 

Ifølge § 4,3 i bekendtgørelsen for ikke-erhvervsmæssig sejlads i Gudenåen, skal der ansøges om tilladelse til alle sejladser med tømmerflåder og lignende fartøjer. 

Klik her for at se Bekendtgørelse nr. 148 af 24/02/2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers på retsinformation.dk.

”Lignende fartøjer” er fx saunabåde, flydende terrasser, visse pontonbåde og tømmerflåder. 


Hvad betyder det?

Det betyder, at man kan ikke lovligt isætte en saunabåd i Gudenåsystemet uden at kommunen har givet et tilladelse.

Hvis man bliver truffet på vandet på en saunabåd, som man ikke har lov til at søsætte, er bødestraffen 1.000 kr. 


Hvordan får jeg en tilladelse? 

Hvis du har spørgsmål, eller ønsker du at søge om at søsætte en saunabåd, så kontakt den kommune, du ønsker fartøjer skal ligge i.

Når du har papirene i orden, og dit fartøj skal føres ved motor (også el-motor), så skal du erhverve dig en bådregistrering. 

Det kan du gøre via siden "Motorbåde" som du finder ved at klikke her.

Du finder kontaktinformation allernedest på denne hjemmesiden.

 Fælleskommunal administrationspraktis mht. godkendelse af tømmerflåder og andre lignende fartøjer til sejlads i Gudenåsystemet

Herunder kan du læse den fælles kommunale administrationspraksis for Randers, Viborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Horsens kommuner mht. godkendelse af tømmerflåder og andre lignende fartøjer til sejlads i Gudenåsystemet.

Sidste revision af administrationspraksis er foretaget 30. maj 2016.

Ansøgninger vurderes altid individuelt uanset retningslinjerne. 

 
Formål

Formålet er et fælles administrationsgrundlag som muliggør søsætning af tømmerflåder og andre lignende fartøjer på en måde, så de ikke belaster natur og miljø eller giver gener for andre brugere.

Desuden skal retningslinjerne sikre, at borgerne behandles ens. 

 
Lovgrundlaget finder du links til på denne liste:

Bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen, benævnt Sejladsbekendtgørelsen

Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter - § 2, 4, 6, 7 stk. 1-6 og § 11

Habitatdirektivet artikel 12

Vandløbsloven §4 

Skovloven Kapitel 3

Regulativ for Gudenåen fra Tørring til Mossø 

Regulativ for Gudenåen fra Mossø til Silkeborg

Regulativ for Gudenåen fra Silkeborg til Randers 

Regulativ for Silkeborg Langsø

(regulativer for Gudenåen findes bl.a. på hjemmesiden www.gudenaakomitéen.dk)
 

Bemærkninger til lovgrundlaget

Det fremgår af sejladsbekendtgørelsens §4, stk. 3, at sejlads med tømmerflåder og andre lignende fartøjer forudsætter tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Gudenåkommunerne administrerer ovennævnte bestemmelse på den måde, at der skal meddeles særlig tilladelse til at søsætte fartøjer, som ikke er at betragte som almindelige fartøjer.  
 
Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af natur, som er beskyttet af bestemmelsen. Formålet med beskyttelsen er at bevare naturtyperne som levested og spredningskorridor for vilde dyr og planter. I forbindelse med behandling af ansøgning skal det vurderes, om det ansøgte kan ændre tilstanden af vandløbet samt de brednære områder (hvis de er omfattet af § 3).

 

Retningslinjer

Teknikergruppen for sejlads på Gudenåen har vurderet, at følgende fartøjer kan betragtes som almindelige, ikke tømmerflåde lignende, som der derfor ikke skal søges særlig tilladelse til: motorbåde, motorjoller, sejlbåde, gummibåde, robåde, kanoer og kajakker.  På å-strækningen fra Tørring til Klostermølle må der dog kun sejles med kanoer og kajakker. 

Alle andre typer fartøjer såsom tømmerflåder, flydende terrasser, pontonbåde m.v. skal der søges særlig tilladelse til. Den særlige tilladelse vil specielt være relevant for selv-byggede fartøjer. 

Som udgangspunkt gives der kun tilladelse til ”tømmerflåder og lignende fartøjer til særlige arrangementer og for en kortvarig periode. Enkelte sådanne fartøjer med fast liggeplads kan dog opnå tilladelse, hvis det vurderes, at fartøjet ikke er væsentlig forskelligt fra en almindelig båd, eller ikke vil give gener for natur, miljø eller vandafledningen.  

Midlertidig tilladelse vil typisk være relevant for spejdere, skoler, foreninger og lignende, hvor de ønsker at anvende en tømmerflåde eller lignende til et særligt arrangement eller en udflugt. I sådanne tilfælde vil der ikke ske længerevarende fortøjring, og der skal gives vilkår om, at fartøjet skal fjernes umiddelbart efter endt sejlads.  

Permanent tilladelse til tømmerflåder og lignende fartøjer skal som udgangspunkt overholde nedenstående punkter:

1) Hvis fartøjet er sammenligneligt med en bådebro i udformning – skal ansøgning behandles efter retningslinjerne/lovgivning for bådebroer, hvad angår liggeplads

2) Tilladelse bør kun meddeles på de mest robuste områder (som f.eks. Silkeborg Langsø, Julsø, Borresø, Brassø samt snævringerne i forbindelse med bynær bebyggelse)

3) Der kan normalt ikke meddeles tilladelse på å-strækninger eller i områder omfattet af fredning og Natura2000

4) Der skal foretages en helhedsvurdering af fartøjets påvirkning og hensigtsmæssighed på den ønskede liggeplads og i det omkringliggende nærområde. 

5) Det skal vurderes, om fartøjet kan negativt påvirke natur, miljø, vandafledningen samt andre brugere og sejlende. 

6) Fartøjet skal fortøjres ud for eget rådighedsareal eller lejet plads

7) Fartøjet skal vedligeholdes

8) Hvis fartøjet ønskes fortøjret mindre end 5 meter fra naboskel, skal nabo høres

9) Fartøjet må ikke anvendes til udlejningsformål medmindre der er tilknyttet udlejningskoncession

10) Fartøjer der anvendes af foreninger eller klubber (f.eks. vinterbadere), vurderes mindre restriktivt, hvis fartøjet placeres ved areal, som er tilgængeligt for medlemmer.