Sejlads med tømmerflåde, saunabåde og lign. fartøjer i Gudenåsystemet kræver tilladelse fra kommunen. Det fremgår af § 4,3 i bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers.

Klik her for at se Bekendtgørelse nr. 148 af 24/02/2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers.

 

Hvad betyder tilladelseskravet?

Det betyder, at man kan ikke lovligt isætte denne typer fartøjer i Gudenåsystemet uden at kommunen har givet en tilladelse. Hvis man bliver truffet på vandet i et fartøj, der kræver en tilladelse uden at have en tilladelse, er bødestraffen 1.000 kr. 

 

Hvordan får jeg en tilladelse? 

Hvis du har spørgsmål, eller ønsker du at søge om sejlads med tømmerflåde, isætning af saunabåd eller andre lign. fartøjer, så kontakt den kommune, du ønsker at sejle i.

Eksempel: Du vil sejle med en tømmerflåde med motor fra Bjerringbro til Randers. Først skal du i dialog med Viborg kommune, da din sejlads starter her. Du finder kontaktinformation allernedest på denne hjemmeside

Når du har papirerne i orden, og dit fartøj skal føres ved motor (også el-motor), skal du erhverve dig en bådregistrering. Du kan registrere dit motoriserede fartøj her på hjemmesiden ved at bruge dette link.

 Fælleskommunal forskrift mht. godkendelse af tømmerflåder og andre lignende fartøjer til sejlads i Gudenåsystemet

Herunder kan du læse den fælles kommunale forskrift for Randers, Viborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Horsens og Hedensted kommuner mht. godkendelse af tømmerflåder og andre lignende fartøjer til sejlads i Gudenåsystemet.

Forskriften sikrer, at søsatte ”andre fartøjer” ikke belaster natur og miljø eller giver gener for andre rekreative aktiviteter og sørger for ensartet sagsbehandling i kommunerne. Ansøgninger vurderes altid individuelt uanset retningslinjerne. 

 

Forskrift

”Andre fartøjer” kan f.eks. være tømmerflåder, saunabåde, flydende platforme og visse pontonbåde. Forskriften vil være særlig relevante for selvbyggede fartøjer.

Ansøgninger og anmeldelser skal altid vurderes individuelt uanset forskriften. Forskriften kan fraviges, hvis væsentlige forhold taler for dette. Væsentlige forhold kan fx være større tidsbegrænsede arrangementer, fartøjer som kommer offentligheden til gode m.m.

Sejladser som kun skal anmeldes:

Som udgangspunkt kræver sejlads med traditionelle tømmerflåder ikke tilladelse, hvis:

  • der er tale om sejlads på Gudenå fra Mossø til Silkeborg eller Gudenå fra Tangeværket til Randers.
  • der er tale om en tidsbegrænset periode på maks. 5 dage.

Sådan sejlads skal dog anmeldes til den kommune, hvor sejladsen påbegyndes senest 10 dage før planlagt sejlads.

Denne type sejlads vil typisk være relevant for spejdere, skoler, foreninger og lignende, som ønsker at anvende en tømmerflåde til et særligt arrangement eller en udflugt. I sådanne tilfælde vil der ikke ske længerevarende fortøjning af fartøjet, og påvirkninger af omgivelserne og naturen vil sandsynligvis være meget begrænsede.


For alle andre typer sejlads med ”andre fartøjer/tømmerflåder” skal der søges tilladelse i god tid, da tilladelsen ikke må udnyttes før klagefristen på fire uger er udløbet. Tilladelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

 

Tilladelse til fartøjer med fast liggeplads skal som udgangspunkt meddeles med en tidsbegrænsning på maksimum 3 år. 

Fartøjer der anvendes af foreninger, klubber registreret med CVR-nummer (f.eks. vinterbadere) eller offentlighed tiltag, vurderes mindre restriktivt end fartøjer til enkelte privatpersoner.

Kommunen foretager partshøring af naboer mv. efter reglerne i forvaltningsloven.

 

”Andre fartøjer” med fast liggeplads skal som udgangspunkt overholde nedenstående punkter:

 1. Fartøjets skal have liggeplads i en robust sø eller å-strækning som Bryrup Langsø, Skanderborg Sø, Lillesø, Mossø, Knudsø, Julsø, Borresø, Brassø (undtagen snævringerne), Thorsø, Silkeborg Langsø, Tange Sø og Gudenåen nord for Tange Sø.

 2. Fartøjet skal have liggeplads i forbindelse med bynær bebyggelse.

 3. Fartøjet skal fortøjres ud for ansøgers eget rådighedsareal eller på rådighedsareal, hvor ejer har givet tilladelse til placeringen.

 4. Fartøjet må ikke medføre væsentlig negativ påvirkning af natur, miljø eller andre rekreative aktiviteter.

 5. Fartøjet skal være manøvredygtigt med og uden motor.

 6. Fartøjet skal vedligeholdes.

 7. Påsættes motor skal fartøjet registreres som motoriseret fartøj på www.sejladspaagudenaaen.dk. Det gyldige registreringsnummer skal påsættes fartøjet inden søsætning.

 8. Fartøjet må kun anvendes til udlejningsformål, hvis fartøjets ejer er kommunalt godkendt som udlejer, og har koncession til udlejning af fartøjet.

 9. Fartøjet må ikke anvendes som bro eller opholdsareal/terrasse, og det må ikke kunne fungere som en udvidelse af et eksisterende broanlæg. Hvis kommunen vurderer, at dette er tilfældet, skal kommunen behandle ansøgningen efter regler for bådebroer m.v.

 10. Fartøjet må ikke fortøjes i område med rørskov/siv eller ud for et beskyttet naturareal.

 11. Fartøjet skal fortøjes ved den godkendte liggeplads, og må kun kortvarigt fortøjes andre steder.

 12. Saunabåd må kun anvendes i vinterperioder fra 15. oktober til 1. april og skal fjernes fra Gudenåsystemet uden for denne periode. 

  I Skanderborg Kommune er der ikke fastlagt periode for anvendelse af saunabåde. Ansøgninger vil blive vurderet individuelt og konkret i hver enkelt sag, men som udgangspunkt kun til anvendelse i vinterhalvåret af hensyn til beskyttelse af fauna, miljø og naboer

 

Lovgrundlaget finder du links til på denne liste


 

Bemærkninger til lovgrundlaget

Det fremgår af sejladsbekendtgørelsens § 4, stk. 3, at sejlads med tømmerflåder og andre lignende fartøjer kun må finde sted tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Gudenåkommunerne administrerer bestemmelsen på den måde, at der skal meddeles særlig tilladelse til at søsætte fartøjer, som ikke er at betragte som almindelige eller typiske fartøjer. Af § 4, stk. 6 fremgår, at forskrifter efter stk. 3 skal offentliggøres.

Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af natur, som er beskyttet af bestemmelsen. Formålet med beskyttelsen er at bevare naturtyperne som levested og spredningskorridor for vilde dyr og planter. I forbindelse med behandling af ansøgning skal det vurderes, om det ansøgte kan ændre tilstanden af søen/vandløbet eller de brednære områder (hvis de er omfattet af § 3).

Inden kommunen kan meddele tilladelse til tømmerflåder og lignende, skal kommunen foretaget en vurdering af det ansøgte i forhold til påvirkning Natura 2000-områder og strengt beskyttede bilag IV arter jf. Bekendtgørelsen om internationale beskyttelsesområder.

Overtrædelse af reglerne kan medføre bødestraf jf. sejladsbekendtgørelsens § 19.

Sejlads med alle fartøjer, der er større, end hvad der kan betegnes som småfartøjer, kræver tilladelse fra kommunen i henhold til vandløbslovens §4, hvis der sejles på strækningen fra Tørring til Mossø og på områder, som ikke er omfattet af sejladsbekendtgørelsen for Gudenåen. Det fremgår af vandløbsregulativerne for Gudenå mellem Tørring og Mossø, at der kun må sejles med kanoer og kajakker som ikke-motordrevne småfartøjer på denne strækning.

 

Vedtagelse og høring

Forskriften erstatter ”Retningslinjer til andre fartøjstyper” af 2015.

Forskriften har været i 4 ugers offentlig høring fra 14. februar 2020 til 13. marts 2020.

Forskriften er vedtaget af Silkeborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg den 7. maj 2020, Skanderborg Kommunes Byråd den 30. september 2020 og efterfølgende optaget i alle 7 Gudenåkommuner.