Du er velkommen på Gudenåen i eget, lånt eller lejet ikke-motoriserede fartøj

Alt efter hvor du sejler, gælder der forskellige regler.

 
A: Udlejningsfartøj (et lejet fartøj fra en godkendt udlejer)

Det er tilladt at sejle på Gudenåsystemet i et fartøj fra en godkendt udlejer. Du kan finde oplysninger om udlejerne på Gudenåkomiteeens hjemmeside. Udlejningsfartøjer har særlige registreringsnumre. Lejede fartøjer fra ikke-godkendte udlejere er ulovlige at benytte – læs via dette link mere om ulovlig udlejningsvirksomhed.

Vederlagsfri sejladser arrangereret af skoler, spejdere og andre organisationer og firmaer i egne fartøjer, for egne elever/medlemmer/ ansatte regnes ikke som udlejningssejlads.

Mellem Tørring og Klostermølle er der en begrænsning i antallet af tilladte sejladser. Derfor skal alle fartøjer her have adgangstegn. Når du lejer et fartøj fra en godkendt udlejer, følger adgangstegnet med. Alle andre skal selv erhverve et adgangstegn – læs mere under ”gæstefartøj”

B: Hjemmehørende fartøj

a) på strækningen fra Tørring til Klostermølle: Borgere, bosiddende i nærheden* af Gudenåen i Horsens eller Hedensted Kommuner eller med ejendom ned til Gudenåen fra Tørring til Klostermølle, kan hos kommunen få registreret deres fartøj som hjemmehørende på denne strækning. Der udstedes et adgangstegn i form af et mærkat, der skal sættes synligt på fartøjet. Med dette må ejeren og dennes husstand sejle her uden yderligere registrering.

(* vest for motorvej E45 i Horsens eller Hedensted kommune – se i § 8 i bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers den fulde ordlyd for, hvem der kan få en hjemmehørende registrering til sit ikke-motoriserede fartøj)

b) på strækningen fra Klostermølle til Randers: Her er ingen krav om registrering af hjemmehørende kanoer/kajakker, og sejladsen er fri for disse fartøjer. 

C: Gæstefartøj

a) på strækningen fra Tørring til Klostermølle: Gæstefartøjer skal registreres. Et gæstefartøj er et fartøj, du selv ejer eller har lånt gratis. Et gæstefartøj kan dermed ikke være et registreret udlejningsfartøj. Ved registreringen udstedes et adgangstegn i form af en gæstenummerplade, der skal sættes synligt på fartøjet. Der sælges max. 50 heraf pr. uge via Gudenåkommunernes fælles sejladshjemmeside www.sejladspaagudenaaen.dk.  Pris: 75 kr. pr. stk. – 5 dages gyldighed. Der opkræves et beløb (50 kr) ved isætning af fartøjer fra Tørring Teltplads.

b) på strækningen fra Klostermølle til Randers: Sejlads med eget eller lånt fartøj uden motor kræver ikke registrering på denne strækning – her er der fri sejlads for disse fartøjer.

 

D: Tømmerflåder og lignende fartøjer 

Denne type af sejlads er ikke tilladt på alle strækninger i Gudenåsystemet. Hvis du vil sejle med en tømmerflåde skal du have en kommunal tilladelse. Kontakt teknik og miljøafdelingen i den kommune, hvor du gerne vil have, at sejladsen skal starte og hør hvordan du ansøger. Påberegn sagsbehandlingstid samt en 4 ugers høringsperiode.

Andre fartøjer end tømmerflåder kan også kræve en særlig tilladelse – læs via dette link mere om tømmerflåder og andre fartøjer

 


 

I hele Gudenåsystemet er det tilladt at:

Gå i land på afmærkede raste- og overnatningspladser, landgangssteder, på private arealer med ejerens tilladelse, og hvor naturbeskyttelseslovens almindelige adgangsbestemmelser er gældende. Med en enkelt undtagelse er der gratis at isætte sit ikke-motoriserede fartøj gratis på de offentligt tilgængelige isætningssteder. Via dette link finder du en liste over isætningssteder.

Overnatte på afmærkede overnatningssteder, eller på private arealer med ejerens tilladelse. Overnatning på visse teltpladser koster et mindre beløb, som opkræves på stedet.

Tænde bål på godkendte bålsteder på raste- og overnatningspladser, eller med ejerens tilladelse på private arealer. Særlige opslag om forbud mod bål og brug af åben ild skal altid respekteres.

OBS: Den invasive art vandremusling findes i store dele af Gudenåsystemet. For at undgå yderligere spredning af denne og andre arter, anbefales det at vaske sit fartøj både før og efter sejlads.

 

Det er ikke tilladt at:

 • Sejle i siv- og rørbevoksede vandområder.

 • Overtræde sejladsforbud.

 • Overtræde registreringsordningen for fartøjer på strækningen fra Tørring til Klostermølle.

 • Udøve udlejningssejladsvirksomhed uden kommunal tilladelse.

 • Tilsidesætte forskrifter udstedt af kommunerne.

 • Sejle med tømmerflåde, medmindre kommunal tilladelse hertil er indhentet. Påberegn sagsbehandlingstid samt en 4 ugers høringsperiode.

Overtrædelse straffes med bøde jf. bekendtgørelse nr. 148 af 24/2/2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Vær opmærksom på, at der kan eksistere lokale regler eller anden logivning, der regulerer hvad man må på Gudenåen (f.eks. fiskerilovgivning). 

 

Nogle strækninger er desuden underlagt særlige regler

Fra Tørring til Klostermølle er det kun tilladt at:

 • Sejle i perioden 16. juni til 31. december og i tidsrummet kl. 8-18.

 • Sejle med strømmen (undtaget dog Vestbirksøerne og strækningen fra Riværket til Klostermølle). Fartøjer må med de samme undtagelser ikke sammenbindes ved sejlads.

 • Sejle, hvis der kan fremvises gyldigt adgangstegn.

 • Anvende 2 og 3 personers kanoer samt 1 og 2 personers kajakker. Stand Up Padling boards (SUPS) sidestilles med disse typer af fartøjer og kan benyttes på strækningen. Ønsker man at sejle i andre typer af fartøjer end dem, der er nævnt herover, skal man kontakte teknik og miljøafdelingen i den kommune, hvor sejladsen vil foregå og søge om lov. Bemærk, at hvis en tilladelse gives skal der ud over sagsbehandlingstid påberegnes 4 ugers høringsfrist. På Naldal Sø og Vestbirk Sø må man udover nævnte fartøjstyper dog også sejle med robåd.

 • Sejle i større grupper, hvis man fra sejladsens start opdeles i enheder på maks. 5 fartøjer med passende afstand, som skal opretholdes under hele sejladsen.

 

På Tåning Å er det kun tilladt at:

 • Sejle i tidsrummet kl. 6-22.

 • Sejle i større grupper, hvis man fra sejladsens start opdeles i enheder på maks. 5 fartøjer med passende afstand, som skal opretholdes under hele sejladsen.


Vi ønsker alle en god tur!