Her kan du læse om hvilke data der indsamles, årsag og hjemlen til dataindsamlingen og behandlingen, samt om sikkerheden omkring dine data. Du kan også læse om hvor længe dine data opbevares og hvordan du kan få adgang til egne data (kontrollere, redigere samt slette). Teksten er inddelt i små afsnit med en overskrift, så du nemt kan finde det afsnit, du har behov for. Her kan du se en oversigt over afsnittene i den rækkefølge, de findes på siden:

 • Hvorfor samler i data ind (hjemmel)?
 • Hvorfor opkræver i gebyr for motorbådsregistrering (hjemmel)?
 • Hvad er formålet med indsamling og behandling af persondata?
 • Behandling og sikring af dine personoplysninger
 • Hvilke data indsamles?
 • Hvor og hvor længe opbevares data? Og hvordan får jeg indsigt i mine data og ændrer/sletter mine personoplysninger?
 • Hvad er principperne bag indsamling og behandling af mine personoplysninger?

 


 

Hvorfor samler i data ind (hjemmel)?

Det skyldes et krav om registreringsordninger i lovgivningen.

Den ikke-erhvervsmæssig sejlads i Gudenåsystemet reguleres af Miljøministeriets ”Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers" (herefter sejladsbekendtgørelsen).

Klik her for at læse "Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers" på retsinformation.dk

I sejladsbekendtgørelsen fastslås, at alle motoriserede fartøjer, der sejler i Gudenåsystemet skal registreres.  Registreringen sker via det fælleskommunale bådregister www.sejladspaagudenaaen.dk

Man kan sagtens anvende hjemmesiden sejladspaagudenaaen.dk til at søge information om bådregistrering uden at afgive personoplysninger – denne anvendelse er anonym. Hjemmesiden www.sejladspaagudenaaen.dk opsamler nemlig ikke automatisk personoplysninger. Ønsker du at registre dit motoriserede fartøj til sejlads på Gudenåen kræver det imidlertid, at du bevist afgiver informationer om dig selv (persondata) og om båden (læs mere herunder).

Der findes 2 registreringstyper – en til hjemmehørende fartøjer og et til fartøjer, der gæster systemet kortvarigt.

 

Hvorfor opkræver i gebyr for motorbådsregistrering (hjemmel)?

Der opkræves gebyr ifm. med registreringen – hjemlen hertil gives i ovennævnte bekendtgørelses §15. Gebyret opkræves via betalingsgatewayen Quickpay. Betalingssiden er krypteret.

  

Hvad er formålet med indsamling og behandling af persondata?

Formålet med www.sejladspaagudenaaen.dks indsamling af personoplysninger om dig er at kunne tildele en registrering af dit motoriserede fartøj, når kravene herfor er opfyldte. Formålet med den konkrete indsamling er ligeledes beskrevet ifm. udfyldelse af ansøgningsblanket.

 

Behandling og sikring af dine personoplysninger

Hvis du ønsker at erhverve en registrering af dit motoriserede fartøj, vil du blive bedt om at afgive specifikke personoplysninger. Hjemmesiden www.sejladspaagudenaaen.dk indsamler de personoplysninger, som du afgiver bevidst og frivilligt, når du ønsker at erhverve en registrering til dit motoriserede fartøj til sejlads i Gudenåsystemet. Alle de indsamlede data klassificeres som ikke-følsomme.

For at sikre dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang eller ændring, tab, forvanskning og anden misbrug, anvender www.sejladspaagudenaaen.dk en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Medarbejdere og databehandler er underlagt tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, der behandles via hjemmesiden www.sejladspaagudenaaen.dk.

Alle Gudenåkommuner har desuden en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte ved spørgsmål om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. 

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til databeskyttelsesloven. Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans, der ikke refererer til administrationen. Rådgiveren bistår i samarbejde med kommunens jurister med råd og vejledning til fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata.  Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside, link: Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside

Oversigt over Databeskyttelsesrådgiverne (DPO) i de 7 Gudenåkommuner

Kommune

Navn

telefon

e-mail

Randers

Maria Lotte Tolstrup Christensen

20 59 12 79

Maria.Lotte.Christensen@randers.dk

Viborg

Kasper Thomas Kristiansen

87 87 41 55

kaskr@viborg.dk

Favrskov

Pia Pehrsson

89 64 60 95

dbr@favrskov.dk

Silkeborg

Sarah Elisabeth Rasmussen

30 58 74 19

dpo@silkeborg.dk

Skanderborg

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

72 27 30 02

dpo.skanderborg@bechbruun.com

Horsens

Ida Neermark Thomsen

76 29 42 26

databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

Hedensted

Line Wichmann Ketelsen

79 75 55 59

dbr@hedensted.dk

 


Hvilke data indsamles?

For at opnå en fast registrering fastligger sejladsbekendtgørelsen, at ejer har bopæl, sommerhus eller lejet liggeplads (privat eller offentligt ejet) i en af kommunerne Randers, Viborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Horsens eller Hedensted kommuner. Bådejer oplyser derfor navn, adresse, postnummer, telefonnummer samt en evt. liggeplads. Hjemmesiden sejladspaagudenaaen.dk validerer på, hvorvidt den opgivne adresse eksisterer i den oplyste kommune, og der indhentes ikke informationer om CPR-nummer.

Er bruger af fartøjet en anden end fartøjets ejer, kan bådejer valgfrit oplyse dette.  E-mailadresse er ligeledes valgfri information.

Om båden oplyses fartøjstypens størrelse og motorens størrelse

For at opnå en gæsteregistrering oplyses navn, adresse, postnummer, e-mail, telefonnummer, tidspunktet for sejladsen start samt fartøjstypens størrelse, motorens størrelse og forventet søsætningssted.

Som det fremgår er nogle oplysninger en forudsætning for at kunne erhverve en registrering, mens andre oplysninger er frivillige. Det er fx frivilligt at afgive oplysninger om eksempelvis e-mailadresse. Disse oplysninger tjener alene til at servicere dig, så du kan modtage informationer vedr. din bådregistrerings gyldighed.

 

Hvor og hvor længe opbevares data? Og hvordan får jeg indsigt i mine data og ændrer/sletter mine personoplysninger?

Data fra registrerede både opbevares i en database.  Du kan til enhver tid omkostningsfrit via dit personlige log-in logge dig ind på www.sejladspaagudenaaen.dk og se, hvilke oplysninger, har registreret om dig i databasen samt rette heri. Ved henvendelse til hjemmesiden sejladspaagudenaaen.dk (se kontaktinfo nederst på hjemmesiden) kan du også altid få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig.


Du kan til enhver tid omkostningsfrit bede om at få ændret de personlige oplysninger, som www.sejladspaagudenaaen.dk har registreret om dig i databasen, hvis oplysningerne er forkerte – eller gøre det selv via dit personlige log-in. Du kan også bede om at få dine personlige oplysninger slettet eller gjort utilgængelige for fremtidig anvendelse. Du skal blot rette henvendelse til din registreringskommune (Kontaktinformationerne er angivet nederst på hjemmesiden) eller Gudenåkomitéens Sekretariat på makla@silkeborg.dk.

Data for både, der er aktive (dvs. hvor det årlige gebyr betales) opbevares så længe båden er aktiv. Dette kan overstige 5 år.

Såfremt en båds registrering ikke fornys defineres fartøjer som ikke-aktivt og flyttes pr. 1/1 et givent år over i et arkiv, hvor fartøjet status registreres som afmeldt. Efter 5 år som afmeldt, vil data blive slettet fra databasens arkiv. Gæsteregistreringer vil ligeledes blive slettet efter 5 år. Data fra ikke-godkendte ansøgninger om bådregistrering gemmes på intet tidspunkt i databasen.

Hvis din båd grundet manglende gyldighed er overflyttet til databasens arkiv eller dine personlige oplysninger er slettet, kan du ikke længere logge ind på hjemmesiden sejladspaagudenaaen.dk. Både kan på bådejers anmodning flyttes fra arkivet over i databasen, hvorefter adgang til informationerne efter personligt log-in kan gives. 

 

Hvad er principperne bag indsamling og behandling af mine personoplysninger?

Følgende principper lægges til grund ved indsamling og behandling af dine personoplysninger:

 • Du bestemmer selv over de data, der indsamles om dig. Alle data der indsamles er klassificeret som ikke-følsomme.
 • Uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, eller hvor de opbevares, behandles dine personoplysninger i henhold til den til enhver tid gældende Lov om behandling af personoplysninger med tilhørende sikkerhedsbekendtgørelse
 • www.sejladspaagudenaaen.dk sikrer, at dine personoplysninger ikke bliver ændret til noget ukorrekt, bliver kendt af uvedkommende eller på anden måde misbruges
 • www.sejladspaagudenaaen.dk indsamler kun personoplysninger om dig, som er nødvendige for at behandle din registrering af dit motoriserede fartøj og ajourføre registreringens gyldighed.
 • www.sejladspaagudenaaen.dk anvender ikke indsamlede oplysninger til andre formål, end de, der oplyses ved indsamlingen
 • Du er omkostningsfrit berettiget til at få oplyst, hvilke personoplysninger man behandler om dig.
 • Du kan altid bede om, at www.sejladspaagudenaaen.dk sletter eller gør dine personoplysninger utilgængelige for fremadrettet anvendelse
 • www.sejladspaagudenaaen.dk sletter automatisk dine personoplysninger senest fem år efter bådens registrering er registreret som ugyldig.